NORMA

tomato, mozzarella, eggplant, ricotta cheese flakes