GUSTOSA

Tomato, mozzarella, salami, caramelized onion, baked potatoes